Algemene voorwaarden

1     Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met PELICAN SHOP afsluit.  Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. PELICAN SHOP is een onderdeel van Pelican School vzw (met ondernemingsnummer BE0478525447). De algemene voorwaarden betreffende het overige aan bod van Pelican School vzw (PELICAN SCHOOL / PELICAN CAMPS / PELICAN AQUAPARK / PELICAN EVENTS) zijn te raadplegen op de respectievelijke websites.

2     Bestellen en Leveren 

PELICAN SHOP bezorgt de artikelen zolang de voorraad strekt. Als plaats van levering geldt het adres dat de KLANT aan het PELICAN SHOP kenbaar heeft gemaakt.

Leveringstermijn

De leveringstermijn van een artikel bedraagt standaard 1 tot 3 werkdagen vanaf de besteldatum. Zogenaamde "lengtevracht", zoals boards, masten en gieken kunnen hier een uitzondering op vormen. Van "lengtevracht" is sprake wanneer er in uw order artikelen voorkomen die een langere lengte hebben dan 175 cm. 
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de KLANT geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de KLANT geen recht op schadevergoeding.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij PELICAN SHOP tot het moment van bezorging aan de KLANT, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Als de KLANT artikelen ontvangt die men niet heeft besteld, dan dient men PELICAN SHOP hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van de door PELICAN SHOP aan de KLANT vermelde gegevens moeten direct door de KLANT aan PELICAN SHOP worden gemeld, alsook eventuele wijzigingen of onjuistheden van gegevens die de KLANT aan PELICAN SHOP heeft verstrekt. 

Bestelling weigeren

Het staat PELICAN SHOP vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij PELICAN SHOP en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien PELICAN SHOP een online bestelling niet aanneemt, wordt dit onmiddellijk meegedeeld aan de KLANT.

3     Verzendkosten

Verzenden

Voor bestellingen boven 50 euro is de levering gratis in België en Nederland, behalve voor artikelen die groter zijn dan 175 cm (lengtevracht). Bekijk hieronder onze tarieven:

TARIEVEN 1
(levering in België en Nederland)

TARIEVEN 2
(levering in Frankrijk, Duitsland en Luxemburg)

< 50 euro

3.95 euro

< 50 euro

20,95 euro

> 50 euro

gratis

> 50 euro

9.95 euro

Artikelen > 175 cm

23.95 euro

Artikelen > 175 cm

58.95 euro

 

Ophalen

Voor bepaalde artikelen kan de KLANT ervoor kiezen om deze op te halen op één van onze locaties. In dit geval vervallen de verzendkosten. 

4     Betalen

De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW, maar exclusief evt. verzendkosten. Er dient steeds online te worden betaald. Onderstaande betaalmogelijkheden zijn van toepassing:

  • Bancontact
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro
  • IDeal
  • PayPal

Voorbehoud

Het is mogelijk dat er fouten op de website staan. Deze fouten kunnen betrekking hebben op de omschrijvingen, prijzen, etc. PELICAN SHOP kan zich te allen tijde onttrekken aan de leverplicht wanneer de KLANT met enige redelijkheid kan weten dat het een fout betreft. PELICAN SHOP zal uiteindelijk zelf kunnen bepalen wanneer deze situatie van toepassing is. 

5     Retourneren

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten in de online webshop heeft de KLANT de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de KLANT.

Tijdens de bedenktijd zal de KLANT zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan PELICAN SHOP retourneren, conform de door PELICAN SHOP verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de KLANT na afloop van de herroepingstermijn (14 dagen) niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan PELICAN SHOP heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Kosten in geval van herroeping

Indien de KLANT gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de KLANT een bedrag betaald heeft, zal PELICAN SHOP dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de KLANT is gebruikt tenzij de KLANT nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de KLANT zelf is de KLANT aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. In dit geval kan PELICAN SHOP het herroepingsrecht van de KLANT uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien PELICAN SHOP dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

De KLANT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door PELICAN SHOP niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Retourneeradres

PELICAN SHOP
Halfstraat 94
2630 Aartselaar
België

 

6     Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Belgische wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

7     Klachten

PELICAN SHOP beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PELICAN SHOP, nadat de KLANT de gebreken heeft geconstateerd.

Bij PELICAN SHOP ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PELICAN SHOP binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de KLANT een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Op overeenkomsten tussen PELICAN SHOP en de KLANT waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de KLANT woonachtig is in het buitenland.

Bij klachten dient een KLANT zich allereerst te wenden tot PELICAN SHOP. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van PELICAN SHOP niet op, tenzij PELICAN SHOP schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door PELICAN SHOP, zal PELICAN SHOP naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

8     Privacy

De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling, eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met PELICAN SHOP zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren.

Alle  persoonsgegevens van de KLANT worden strikt vertrouwelijk behandeld en de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy worden strikt door ons in acht genomen. PELICAN SHOP zal de persoonlijke gegevens van de KLANT niet aan derden verkopen.

In gevallen waarin persoonsgegevens door PELICAN SHOP aan derden worden verstrekt, zijn deze niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee PELICAN SHOP werkt zijn gebonden aan PELICAN SHOP's voorwaarden, waarin de privacy van de KLANT wordt gewaarborgd.

Indien de KLANT zich heeft aangemeld voor de Nieuwsbrief zal PELICAN SHOP de persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Indien de KLANT geen prijs stelt op ongevraagde reclame van PELICAN (per post of e-mail) kan men zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van de persoonsgegevens voor commerciële communicaties. Afmelden kan bij elke ontvangst van de nieuwsbrief.

De gedetailleerde informatie m.b.t. privacy kan men terugvinden in onze privacy policy op onze website.

9     Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van PELICAN SHOP opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel de KLANT als PELICAN SHOP het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij PELICAN SHOP of bij de toeleveranciers van PELICAN SHOP.