Algemene voorwaarden

1     Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van goederen (hierna “Artikelen”) door de KLANT bij PELICAN BV, met zetel gevestigd te 2630 Aartselaar, Halfstraat 94 en met ondernemingsnummer 0778.402.135 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) (hierna “PELICAN SHOP”).

2     Bestellen en Leveren 

PELICAN SHOP bezorgt de door de KLANT bestelde Artikelen zolang de voorraad strekt, waarbij er slechts een overeenkomst ontstaat tussen partijen wanneer PELICAN SHOP de door de KLANT geplaatste bestelling schriftelijk heeft aanvaard. Als plaats van levering geldt het adres dat de KLANT aan PELICAN SHOP kenbaar heeft gemaakt in het invulformulier op de website bij het bestelproces.

Leveringstermijn

De leveringstermijn van een Artikel bedraagt standaard 1 tot 3 werkdagen vanaf de besteldatum. Zogenaamde "lengtevracht", zoals boards, masten en gieken kunnen hier een uitzondering op vormen en worden geleverd binnen 3 tot 10 werkdagen vanaf de bestelling. Van "lengtevracht" is sprake wanneer er in uw order Artikelen voorkomen die een langere lengte hebben dan 175 cm. . Partijen komen overeen dat de leveringstermijn geen essentieel  onderdeel is van de overeenkomst.

Alle levertermijnen zijn indicatief.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van Artikelen berust bij PELICAN SHOP tot het moment van bezorging aan de KLANT of een door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is
Als de KLANT Artikelen ontvangt die men niet heeft besteld, dan dient men PELICAN SHOP hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van de door PELICAN SHOP aan de KLANT vermelde gegevens moeten direct door de KLANT aan PELICAN SHOP worden gemeld, alsook eventuele wijzigingen of onjuistheden van gegevens die de KLANT aan PELICAN SHOP heeft verstrekt. 

Bestelling weigeren

Zolang PELICAN SHOP de bestelling van de KLANT niet schriftelijk heeft aanvaard, en er tussen hen dus geen overeenkomst is ontstaan, kan PELICAN SHOP aan de KLANT meedelen dat zij de bestelling weigert, zonder dat hiervoor enige motivering nodig is.

3     Verzendkosten

Verzenden

Voor bestellingen boven 50 euro is de levering gratis in België en Nederland, behalve voor artikelen die groter zijn dan 175 cm (lengtevracht). Bekijk hieronder onze tarieven:

TARIEVEN 1
(levering in België en Nederland)

TARIEVEN 2
(levering in Frankrijk, Duitsland en Luxemburg)

< 50 euro

3.95 euro

< 50 euro

20,95 euro

> 50 euro

gratis

> 50 euro

9.95 euro

Artikelen > 175 cm

23.95 euro

Artikelen > 175 cm

58.95 euro

 

Ophalen

Voor bepaalde artikelen kan de KLANT ervoor kiezen om deze op te halen op één van onze locaties. In dit geval vervallen de verzendkosten. 

4     Betalen

De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW, maar exclusief evt. verzendkosten. Er dient steeds online te worden betaald. Onderstaande betaalmogelijkheden zijn van toepassing:

  • Bancontact
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro
  • IDeal
  • PayPal

Voorbehoud

PELICAN SHOP maakt voorbehoud voor eventuele schade ten gevolge van materiële vergissingen op haar website, die niet het gevolg zijn van grove schuld of opzet  in hoofde van PELICAN SHOP. 

5     Retourneren

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van Artikelen in de online webshop heeft de KLANT de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de KLANT of de door hem aangewezen derde.

Tijdens de bedenktijd zal de KLANT zorgvuldig omgaan met het Artikel en de verpakking. Hij zal het Artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Artikel wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Artikel met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan PELICAN SHOP retourneren.

Het voormelde herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door de verzending van een schriftelijke en ondubbelzinnige verklaring, of van het bijgevoegde modelformulier (https://pelicanbe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_pelican_be/EWXHxgCO_ppLl3cqrbiwznMBgD4tPcfdC1JeQLYfF82OFw?e=LLtiqa) aan de vennootschapszetel van PELICAN SHOP te 2630 Aartselaar, Halfstraat 94 of via info@pelican.be.

Indien de KLANT na afloop van de herroepingstermijn (14 dagen) niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan PELICAN SHOP heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Kosten in geval van herroeping

Indien de KLANT gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de KLANT een bedrag betaald heeft, zal PELICAN SHOP dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de kennisgeving van herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het Artikel reeds terug ontvangen is door PELICAN SHOP of sluitend bewijs van complete terugzending hiervan overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de KLANT is gebruikt tenzij de KLANT nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

De KLANT is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het Artikel die het gevolg is van het behandelen van dat Artikel dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking hiervan vast te stellen. 

6     Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Belgische wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

7     Klachten

PELICAN SHOP beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na levering van het Artikel schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PELICAN SHOP, nadat de KLANT de gebreken heeft geconstateerd.

Bij PELICAN SHOP ingediende klachten worden zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PELICAN SHOP binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de KLANT een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Bij klachten dient een KLANT zich allereerst te wenden tot PELICAN SHOP. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europese platform voor online geschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/odr).

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door PELICAN SHOP, zal PELICAN SHOP naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

8     Privacy

De door de KLANT meegedeelde (persoons)gegevens worden enkel gebruikt, bewaard, en meegedeeld aan partners van PELICAN SHOP voor zover en in de mate dat deze mededeling noodzakelijk is voor de afwikkeling van de bestelling van de KLANT.

Alle  persoonsgegevens van de KLANT worden strikt vertrouwelijk behandeld en de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy worden strikt door ons in acht genomen. PELICAN SHOP zal de persoonlijke gegevens van de KLANT niet aan derden verkopen.

In gevallen waarin persoonsgegevens door PELICAN SHOP aan derden worden verstrekt, zijn deze niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee PELICAN SHOP werkt zijn gebonden aan PELICAN SHOP's voorwaarden, waarin de privacy van de KLANT wordt gewaarborgd.

Indien de KLANT zich heeft aangemeld voor de Nieuwsbrief zal PELICAN SHOP de persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Indien de KLANT geen prijs stelt op ongevraagde reclame van PELICAN (per post of e-mail) kan men zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van de persoonsgegevens voor commerciële communicaties. Afmelden kan bij elke ontvangst van de nieuwsbrief.

De gedetailleerde informatie m.b.t. privacy kan men terugvinden in onze privacy en cookie policy op onze website https://pelicanshop.be/pages/privacy-policy.

9     Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van PELICAN SHOP, resp. de KLANT, opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel de KLANT als PELICAN SHOP het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in hoofde van PELICAN SHOP, in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij PELICAN SHOP of bij de toeleveranciers van PELICAN SHOP.

10     Toepasselijk recht

Wanneer blijkt dat de KLANT en PELICAN SHOP hun geschil niet onderling kunnen regelen en, in voorkomend geval, nadat de KLANT de in deze algemene voorwaarden uiteengezette klachtenprocedure heeft gevolgd, kunnen de KLANT resp. PELICAN SHOP zich wenden tot de bevoegde gerechtelijke instanties.

Het Belgische recht is van toepassing op de interpretatie en uitvoering van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen PELICAN SHOP en de KLANT, en de geschillen die hieruit zouden voortvloeien.